HERNÝ PLÁN

Obsah:
I. Úvodné ustanovenia
II. Všeobecné ustanovenia
     §4 Žrebovanie
     §6 Výhry
III. Záverečné ustanovenia

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

§1 Hazardná hra

1. Herný plán slúži na organizovanie hazardnej hry bingo v herniach spoločnosti ORFEX s.r.o. (ďalej len prevádzkovateľ) schválených Ministerstvom financií Slovenskej republiky. Herný plán je schválený Ministerstvom financií Slovenskej republiky.

2. Na základe licencie Ministerstva financií Slovenskej republiky organizuje prevádzkovateľ hazardnú hru bingo podľa schváleného herného plánu.

3. Pod pojmom “bingo” sa rozumie lotériová hra prevádzkovaná v herniach, pri ktorej sa žrebuje vopred neurčený počet čísel z uzavretého číselného radu s vopred neurčeným počtom hráčov a výškou hernej istiny. Výška jednotlivých výhier sa určuje podľa úhrnnej výšky vkladov, výhernej istiny, druhu výhernej kategórie binga a výsledkov žrebovania.

II. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§2 Predaj žrebov

1. Prevádzkovateľ hazardnej hry bingo predáva tikety – žreby (ďalej v texte ako „kartóny“) vo svojich herniach schválených Ministerstvom financií Slovenskej republiky na celom území SR.

2. Kartóny môžu predávať výlučne zamestnanci spoločnosti, ktorí sú na to oprávnení.

§3 Podmienky účasti v hre

1. Hazardnej hry bingo sa môže zúčastniť každá osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov a je spôsobilá k právnym úkonom, ktorá si dobrovoľne kúpi kartón pre nasledujúcu hru a rešpektuje podmienky stanovené herným plánom.

2. Zamestnanci prevádzkovateľa sú oprávnení požiadať o predloženie preukazu totožnosti v prípade, že vzniknú pochybnosti o veku návštevníka.

3. Predpokladá sa, že každý návštevník je oboznámený s ustanoveniami herného plánu, ktoré sú záväzné pre obe strany – hráča na jednej strane a prevádzkovateľa na strane druhej.

4. Neznalosť ustanovení herného plánu, alebo ich nesprávny výklad nemá vplyv na priebeh hry a prípadné reklamácie z tohto dôvodu budú bezpredmetné.

5. Pracovník herného strediska nie je oprávnený poskytovať ústne informácie a pokyny účastníkom hry , ktoré sú v rozpore s herným plánom.

6. Osobám, ktoré nedodržujú ustanovenia herného plánu, sú pod vplyvom alkoholu, či iných omamných prostriedkov, alebo iným spôsobom rušia ostatných návštevníkov, nebude predaný kartón.

§4 Žrebovanie

1. Žrebovanie hazardnej hry bingo prebieha na schválenom elektronickom zariadení ako náhodné, pričom je znemožnený akýkoľvek zákrok, ktorý by narušil, prípadne ovplyvnil priebeh žrebovania.

2. Zariadenie je doplnené TV okruhom, aby mal každý hráč možnosť nepretržite sledovať správnosť vyžrebovaných čísel, ktoré sníma kamera ihneď po ich vyžrebovaní.

3. Vyžrebované čísla si majú hráči možnosť overovať na veľkých svetelných tabuliach, na ktorých sa ihneď po vyžrebovaní zobrazujú. Zároveň sú ohlasované aj pomocou zvukovej techniky umiestnenej v sále.

4. Pred zahájením prevádzky sa vždy musí vyskúšať hracie zariadenie, ktoré sa bude používať. Všetky úkony pre realizáciu hry sa musia uskutočniť pred zrakmi hráčov a ktorýkoľvek z nich si môže overiť túto prípravu k hre.

5. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo stanovenia minimálneho počtu hráčov a minimálneho počtu predaných kartónov do jednej hry.

6. V priebehu hracieho dňa si prevádzkovateľ vyhradzuje právo vyhlásiť hry s garantovanou minimálnou výškou všetkých výhier uvedených v § 6 tohoto herného plánu.

7. Pred koncom návštevných - hracích hodín oznámi vedúci stola nahlas cez zvukovú techniku poslednú hru hráčom!

8. Ak sa hra preruší v priebehu hracieho dňa pred ukončením návštevných hodín a v tento deň sa už hra nezačne, bude za poslednú hru hracieho dňa považovaná posledná ukončená hra aj keď nebola vopred ohlásená ako posledná.

§5 Pravidlá hry

1. Hráči sa zúčastňujú hry prostredníctvom nimi zakúpených kartónov, ktoré pre jednotlivé hry majú cenu: 20,- Sk, 30,- Sk, 40,- Sk, 50,- Sk.

2. Na kartóne je predtlačených 15 čísel z celkového počtu 90-tich čísel. Predtlačené čísla na kartónoch sú rozdelené v troch riadkoch po piatich číslach a do deviatich stĺpcov. V každom stĺpci je predtlačené minimálne jedno a maximálne tri čísla. Každý kartón obsahuje rozdielnu kombináciu 15- tich čísel.

3. Všetky kartóny sú označené číslom série, poradovým číslom, cenou a sú prísne evidované.

4. Kartóny sú platné iba pre jednu hru, pred ktorou boli zakúpené.

5. Predaj kartónov sa uskutočňuje prostredníctvom predavačov pri hracích stoloch. Po ukončení predaja vedúci stola oznámi v akej cene boli predávané kartóny do nastávajúcej hry, číslo série, poradové čísla prvého a posledného predaného kartónu, počet predaných kartónov, výšku výhier LÍNIA a BINGO a oznámi začiatok hry.

6. Každé vyžrebované číslo sa zobrazí na TV obrazovke, následne je ohlásené personálom pomocou zvukovej techniky a zároveň vložené do pamäti počítača, čím sa stáva platne zaregistrovaným.

7. Hráč zaškrtne na svojom kartóne predtlačené čísla v poradí v akom sú vyžrebované.

8. Hra je prerušená vtedy, ak niektorý hráč ohlási LÍNIU ( t.j. má preškrtnuté všetky čísla v niektorom z troch riadkov ), alebo BINGO ( t.j. má zaškrtnutých všetkých 15 čísel na svojom kartóne ).

9. Výhry hráč ohlási výkrikom LÍNIA alebo BINGO zároveň so zdvihnutím ruky s výherným kartónom a predavač kartónov mu príde výhru skontrolovať.

10. Kontrolovaný kartón sa zobrazí na TV obrazovkách pre kontrolu ostatným hráčom.

11. Hráč, ktorý získa nárok na výhru, musí toto oznámiť včas, dostatočne nahlas a predpísaným spôsobom, v opačnom prípade stráca nárok na výhru!

12. Ak sa ani po vyžrebovaní všetkých 90-tich loptičiek o výhru neprihlási žiaden hráč, ktorému vznikol nárok na výhru, hra bude ukončená a všetky vklady prepadnú v prospech prevádzkovateľa.

§6 Výhry

1. VÝHRA LÍNIA - je tvorená vyžrebovaním všetkých 5 čísel ktoréhokoľvek riadku na kartóne. Ak je výhra platná, hra LÍNIA sa uzavrie. Po uzavretí hry LÍNIA sa pokračuje v hre o výhru BINGO.

2. VÝHRA BINGO - je tvorená vyžrebovaním všetkých 15 čísel, ktoré sú uvedené na kartóne. Ak je výhra platná, hra BINGO sa uzavrie, prehlási sa za ukončenú a výhry sa vyplatia, pričom predavači kartónov už predávajú hráčom kartóny pre nasledujúcu hru.

3. VÝHRA AKUMULOVANÉ BINGO - je tvorená vtedy, keď hráč ohlási výhru BINGO do 39. vyžrebovanej loptičky vrátene (tzv. maximálna loptička). Ak sa v akumulovanom bingu naakumuluje viac ako suma určená prevádzkovateľom, presúva sa táto suma do hry o POSTUPNÉ BINGO.

4. VÝHRA POSTUPNÉ BINGO – výhra postupné bingo sa hrá vtedy, ak čiastka hromadená v akumulovanom bingu prevýši čiastku určenú prevádzkovateľom. Určená suma sa presúva do hry o POSTUPNÉ BINGO. Od tohto okamihu je možné sumu určenú pre postupné bingo vyhrať v nasledujúcej hre, ak sa hráčom podarí prémiu BINGO vyhrať do maximálnej loptičky vrátane určenej pre danú hru. Ak sa to nepodarí v tejto hre, v ďalšej hre sa opäť hrá o postupné bingo do príslušnej maximálnej loptičky. Maximálna loptička sa zvýši o jednu vždy na začiatku hracieho dňa. Maximálna loptička sa bude takto zvyšovať, až pokiaľ niekto nevyhrá POSTUPNÉ BINGO. Hrať sa smie najviac o jedno Postupné bingo súčasne aj keby suma určená pre Postupné bingo sa v akumulovanom bingu prevýšila viacnásobne.

5. VÝHRA SUPERBINGO 20 – o výhru superbingo 20 sa hrá vtedy, ak čiastka určená pre superbingo 20 prevýši čiastku určenú prevádzkovateľom. Od tohto okamihu je možné túto sumu vyhrať v nasledujúcej hre, ak sa hráčom podarí prémiu BINGO vyhrať do 40. vyžrebovanej loptičky vrátane (tzv. maximálna loptička). Maximálna loptička sa navyšuje len v hre do ktorej sú predané kartóny v cene 20,- Sk. Maximálna loptička sa bude zvyšovať vždy dovtedy, pokiaľ niekto nevyhrá SUPERBINGO 20.

6. VÝHRA SUPERBINGO 30 – o výhru superbingo 30 sa hrá vtedy, ak čiastka určená pre superbingo 30 prevýši čiastku určenú prevádzkovateľom. Od tohto okamihu je možné túto sumu vyhrať v nasledujúcej hre, ak sa hráčom podarí prémiu BINGO vyhrať do 40. vyžrebovanej loptičky vrátane (tzv. maximálna loptička). Maximálna loptička sa navyšuje len v hre do ktorej sú predané kartóny v cene 30,- Sk. Maximálna loptička sa bude zvyšovať vždy dovtedy, pokiaľ niekto nevyhrá SUPERBINGO 30.

7. VÝHRA SUPERBINGO 40 – o výhru superbingo 40 sa hrá vtedy, ak čiastka určená pre superbingo 40 prevýši čiastku určenú prevádzkovateľom. Od tohto okamihu je možné túto sumu vyhrať v nasledujúcej hre, ak sa hráčom podarí prémiu BINGO vyhrať do 40. vyžrebovanej loptičky vrátane (tzv. maximálna loptička). Maximálna loptička sa navyšuje len v hre do ktorej sú predané kartóny v cene 40,- Sk. Maximálna loptička sa bude zvyšovať vždy dovtedy, pokiaľ niekto nevyhrá SUPERBINGO 40.

8. VÝHRA SUPERBINGO 50 – o výhru superbingo 50 sa hrá vtedy, ak čiastka určená pre superbingo 50 prevýši čiastku určenú prevádzkovateľom. Od tohto okamihu je možné túto sumu vyhrať v nasledujúcej hre, ak sa hráčom podarí prémiu BINGO vyhrať do 40. vyžrebovanej loptičky vrátane (tzv. maximálna loptička). Maximálna loptička sa navyšuje len v hre do ktorej sú predané kartóny v cene 50,- Sk. Maximálna loptička sa bude zvyšovať vždy dovtedy, pokiaľ niekto nevyhrá SUPERBINGO 50.

9. DOTÁCIE HRY - slúžia na aktivity smerované k propagovaniu a zatraktívneniu hry. Medzi podporné prvky patrí napríklad garantovaná výška výhier BINGO, LÍNIA, výhry závislé od počtu vyžrebovaných loptičiek, príležitostné finančné a vecné výhry, žrebovania, hry o špeciálne výhry, kartóny zdarma pre hráčov a podobne.

10. V prípade, že hráčovi vznikol nárok na viacero výhier v zmysle §6 bod 2 – 8 súčasne, získava všetky výhry na ktoré má nárok podľa tohto herného plánu.

11. Ak je viac výherných kombinácií v ktorejkoľvek výhre a sú platné, rozdelí sa celková suma pripadajúca na dané výhry podľa počtu kartónov, na ktorých vzniká nárok na vyplatenie výhry.

12. Pri hre o Superbingá, prevádzkovateľ ihneď po ukončení predošlej hry o príslušnú prémiu určí a verejne ohlási čiastku, o ktorú sa pre dané obdobie bude hrať. Táto čiastka je pre dané obdobie až do jeho ukončenia nemenná.

13. Pri hre o Postupné Bingo, prevádzkovateľ ihneď po ukončení hry o túto prémiu určí a verejne ohlási jej výšku.

§7 Výplata výhier

1. Nárok na výhru vzniká pri dodržaní všetkých ustanovení tohoto herného plánu.

2. Výherný kartón je vyplatený len v hernom stredisku, v ktorom bol zakúpený.

3. Hráč svoj nárok na výhru uplatňuje predložením výherného kartónu, na ktorom sú predtlačené evidenčné údaje. Kartón musí byť neporušený a evidenčné označenie kartónu musí byť jasne čitateľné! Ak toto označenie nie je jasne čitateľné, môže prevádzkovateľ takýto kartón posudzovať podľa §11 záverečných ustanovení tohoto herného plánu. Pri uplatňovaní nároku na výhru je hráč povinný na požiadanie predložiť preukaz totožnosti.

4. Prevádzkovateľ je povinný vyplatiť výhercom uplatnený oprávnený nárok na výhru ihneď, najneskôr do piatich dní od uplatnenia tohto nároku na výhru.

§8 Rozdelenie výhier

1. Z hernej istiny vybranej v jednej hre sa rozdelí:

50 % - na výhru BINGO
5 % - na výhru LÍNIA
8 % - na AKUMULOVANÉ BINGO
5 % - na výhru SUPERBINGO 20 z každej hry do ktorej boli predané kartóny v cene 20,- Sk.
5 % - na výhru SUPERBINGO 30 z každej hry do ktorej boli predané kartóny v cene 30,- Sk.
5 % - na výhru SUPERBINGO 40 z každej hry do ktorej boli predané kartóny v cene 40,- Sk.
5 % - na výhru SUPERBINGO 50 z každej hry do ktorej boli predané kartóny v cene 50,- Sk.
8 % - na DOTÁCIE HRY

§9 Reklamačný poriadok

1. Ak sa o výhru prihlási hráč po ukončení hry, nárok na vyplatenie výhry mu nevzniká!

2. Ak sa o výhru prihlási hráč neskoro, alebo neohlási svoju výhru predpísaným spôsobom a z tohto dôvodu hra nebola prerušená, má nárok na vyplatenie takej časti výhry, ktorá mu prináleží vtedy, keď svoju výhru predpísaným spôsobom ohlási!

3. Ak sa pri overovaní nepotvrdí správnosť oznámenej výhry, hra sa obnoví a pokračuje do chvíle, kým sa ohlási hráč, ktorému sa pri overovaní správnosť výhry potvrdí. Po pokyne vedúceho stola o ukončení hry (LÍNIA alebo BINGO) sú akékoľvek ďalšie reklamácie bezpredmetné!

4. Akákoľvek chyba zo strany organizátorov, ku ktorej dôjde počas hry a ktorá túto hru ovplyvní, má za následok neplatnosť, resp. anuláciu tejto hry. V tom prípade sú organizátori povinní vrátiť hráčom peniaze za kartóny zakúpené pred touto hrou.

5. Ak je hra prerušená v dôsledku poruchy, výpadku elektrickej energie, alebo poruchy zariadenia a nemôže byť odstránená v krátkom čase, hra sa anuluje a pokračuje sa v zmysle už vyššie uvedeného, t. j. hráčom sú vrátené peniaze a pokračuje sa až prípadnou novou hrou.

6. Ak hráčovi nebude vyplatená výhra, nárok na výhru si musí uplatniť ihneď u vedúceho herne. Proti vybaveniu reklamácie sa môže hráč písomne sa odvolať v termíne 30 dní odo, kedy bol vyrozumený o výsledku reklamačného konania v sídle prevádzkovateľa. O opodstatnenosti reklamácie rozhodne vedenie prevádzkovateľa a proti jeho rozhodnutiu už nie je možné podať odvolanie. Doba na výplatu výhry sa v takomto prípade predlžuje o dobu vyriešenia sťažnosti.

7. Ak s riešením reklamácie nebude hráč spokojný má právo postupovať podľa príslušných právnych predpisov.

§10 Personál herného strediska

1. VEDÚCI HERNE: Vykonáva riadenie a kontrolu herne. Zodpovedá za dodržiavanie herného plánu a je oprávnený realizovať drobné korekcie za účelom riadneho priebehu a rozvoja hry v zmysle herného plánu.

2. VEDÚCI STOLA: Zodpovedá za dodržiavanie herného plánu a je oprávnený realizovať drobné korekcie za účelom riadneho priebehu a rozvoja hry v zmysle herného plánu. Zodpovedá za overovanie kartónov, loptičiek, výhier, určuje pri každej hre počet predaných kartónov a výšku čiastok určených na výhry. O výhrach informuje hráčov vždy pred zahájením každej hry. Kontroluje dodržiavanie poriadku pri žrebovaní, prijíma informácie a reklamácie od hráčov.

3. POKLADNÍK: Má u seba kartóny a predáva ich predavačom pri každej začatej hre, vyberá peniaze od predavačov a pripravuje výhry.

4. HLÁSATEĽ - PREDAVAČ KARTÓNOV: Hlásateľ realizuje žrebovanie čísel a oznamuje ich pomocou ozvučovacej techniky umiestnenej v herni. Predavač kartónov uskutočňuje priamy predaj kartónov hráčom, prijíma vklady a vypláca výhry.

5. PORIADKOVÁ SLUŽBA:

Zabezpečuje, aby do herného strediska nemali prístup:
- osoby, ktoré nespĺňajú ustanovenia herného plánu,
- osoby, u ktorých je podozrenie, že nebudú dodržiavať herný plán,
- osoby, ktoré už boli predtým z herného strediska vykázané.
Je v kompetencii poriadkovej služby rozhodnúť o nevpustení osôb do herného strediska, alebo vykázaní z neho. Má právo požiadať o predloženie preukazu totožnosti a v prípade podozrenia skontrolovať návštevníkov, či nie sú ozbrojení!

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§11 Falšovanie kartónov

1. Falšovanie kartónov je trestné v zmysle platných právnych noriem.

2. Pokus o falšovanie znamená zánik nároku na výhru, ako aj zánik nároku na vrátenie vkladov za zakúpený kartón v prípade zrušenia hry.

§12 Ostatné podmienky

1. Ak sa vyskytne situácia, ktorú tento herný plán nerieši dostatočne, musí sa hráč podvoliť rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktorý podáva autorizovaný výklad tohoto herného plánu. Týmto však nie je dotknuté právo hráča obrátiť sa na orgán štátneho dozoru, resp. príslušný súd.

2. Prevádzkovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o hráčoch a ich vkladoch a výhrach a všetky tieto údaje zachovávať v tajnosti s výnimkou, že tieto údaje musí poskytnúť v prípade súdneho pojednávania, občiansko-právneho alebo daňového konania.

3. Ak sa zmenia herné podmienky hazardnej hry bingo v herných strediskách prevádzkovateľa, napr. nové výhry, alebo iné zmeny, bude vydaný dodatok tohoto herného plánu. Dodatok herného plánu musí byť schválený Ministerstvom financií SR.

4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušiť hru v prípade, že je ohrozená regulérnosť výsledku a mohli byť ohrozené záujmy hráčov alebo prevádzkovateľa.

5. Zmeny v hernom pláne možno vykonať len po predchádzajúcom súhlase Ministerstva financií SR.

6. Tento herný plán nadobúda platnosť dňom schválenia Ministerstvo financií SR.

Ing. Ľubomír Stronček
Konateľ spoločnosti